ΑΘΗΝΑΪΣ TOWER LOFTS

Το έργο αφορά στην κατασκευή δωδεκαόροφου μεταλλικού συγκροτήματος κατοικιών lofts που πραγματοποιήσαμε για λογαριασμό της εταιρίας ΑθηναÔς Α.Ε., στην περιοχή του Βοτανικού. Αντικείμενο της σύμβασης μας ήταν ο σχεδιασμός, 
η κατασκευή και η τοποθέτηση των αγκυρίων, η κατασκευή του μεταλλικού φέροντος οργανισμού, η πυράντοχη και τελική βαφή των μεταλλικών στοιχείων, η εγκατάσταση καθώς επίσης και η προμήθεια και τοποθέτηση του μόνιμου μεταλλότυπου και των διατμητικών ήλων του έργου. Το βάρος των μεταλλικών στοιχείων ανήλθε στους χίλιους επτακόσιους τόνους, ενώ η συνολική επιφάνεια που δημιουργήθηκε ήταν δέκα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Ο συνολικός χρόνος κατασκευής που απαιτήθηκε για το έργο ήταν δεκαπέντε μήνες. Σημαντικό στοιχείο δυσκολίας του έργου ήταν το γεγονός ότι η όλη κατασκευή έγινε πάνω απο τα υπάρχοντα τρία κτίρια τα οποία και διατηρήθηκαν.