ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΥΛΩΝ, ΝΙΓΗΡΙΑ

Το έργο αφορά στην κατασκευή πολυόροφου μεταλλικού κτιρίου παραγωγής ζωοτροφών στο Calabar, Νιγηρίας. Αντικείμενο της σύμβασης μας ήταν ο σχεδιασμός, η βιομηχανοποίηση, η βαφή όλου του μεταλλικού φέροντος οργανισμού καθώς και η προμήθεια του μόνιμου μεταλλότυπου και των χαλυβδοελασμάτων, επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης του κτιρίου. Το βάρος των μεταλλικών στοιχείων ανήλθε στους οκτακοσίους τόνους. Ο συνολικός χρόνος βιομηχανοποίησης ανήλθε στις ογδόντα ημέρες. Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό αποτελεί η πολυπλοκότητα της κατασκευής, αφού μέσα στο πολυόροφο αυτό κτίριο τοποθετήθηκαν σαράντα δύο τετράγωνα σιλό διαφόρων διαστάσεων και απαραίτητος ηλεκτρομηχανικός εξοπλισμός για την διαδικασία παραγωγής του προϊόντος. 1 2 3