ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ AEGEAN AIRLINES

Το έργο αφορά στην βιομηχανοποίηση και εγκατάσταση του Μ.Φ.Ο. του hangar της Aegean Airlines στο αεροδρόμιο
Ελ. Βενιζέλος. Αντικείμενο της σύμβασης μας ήταν ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η βαφή και η εγκατάσταση του μεταλλικού υποστέγου βάρους πεντακοσίων πενήντα τόνων. Ο χρόνος που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση του έργου ήταν εκατόν είκοσι ημέρες. Ιδιαίτερο στοιχείο της κατασκευής ήταν το εξήντα πέντε μέτρων άνοιγμα της στέγης (χωρίς ενδιάμεσο υποστήλωμα), που επιτρέπει την ταυτόχρονη παρουσία δύο αεροσκαφών Airbus αλλά και η μεθοδολογία ανέγερσης
των αρθρωτών υποστηλωμάτων ύψους δεκαπέντε μέτρων.050720080110508200804605082008050