ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΝΙΓΗΡΙΑ

Το έργο αφορά στην κατασκευή (μεταλλικού) κτιρίου επεξεργασίας ζάχαρης, στο Λάγος της Νιγηρίας. Αντικείμενο
της σύμβασης μας ήταν ο σχεδιασμός, η βιομηχανοποίηση, η βαφή όλου του Μ.Φ.O. καθώς και η προμήθεια του μόνιμου μεταλλότυπου και των χαλυβδοελασμάτων, επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης του κτιρίου. Το βάρος των μεταλλικών στοιχείων ανήλθε στους τρεις χιλιάδες τόνους ενώ η συνολική επιφάνεια των ορόφων του κτιρίου ξεπέρασε τα δώδεκα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Ο συνολικός χρόνος βιομηχανοποίησης ανήλθε στους δέκα μήνες. Αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά αποτελούν το ύψος του κτιρίου (σαράντα μέτρα) και το άνοιγμα της στέγης του (τριάντα τέσσερα μέτρα).  metallicmetallic