ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ SOFMAN

Γιατί να μας επιλέξετε

• Πολύ ανταγωνιστικά κοστολόγια σε διεθνές επίπεδο
• Υψηλή ποιότητα μέσω των συνεχώς βελτιούμενων διαδικασίων εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας μας
• Άμμεση και αποτελεσματική ροή πληροφοριών προς τον πελάτη κατά την διάρκεια υλοποίησης των έργων
• Μεγάλη προσαρμοστικότητα στην υιοθέτηση και τήρηση των διαδικασιών ελέγχου και των εγγράφων τεκμηρίωσης του πελάτη
• Μεγάλη μηνιαία παραγωγική ικανότητα που εξασφαλίζει τους βέλτιστους χρόνους παράδοσης
• Άρτια στελεχωμένο εσωτερικό τμήμα σχεδιασμού, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει τα πλέον σύνθετα έργα
• Άμμεση ανταπόκριση σε πιθανές αλλαγές κατά την διάρκεια της παραγωγής μέσω της ευέλικτης οργανωτικής δομής της εταιρείας μας
• Δυνατότητα εγκατάστασης των κατασκευών μας στα δυσκολότερα σημεία του πλανήτη